ÁSZF

Ezekre érdemes figyelni

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Jelen okiratba foglalt Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF vagy szerződés) tartalmazza mindazon rendelkezéseket, amelyek a VESTURSHIRTS Kft. által készített és/vagy forgalmazott ruházati termékek online (webshop-on keresztül történő) megrendelésére (mint egyedi szerződésre) és ezen megrendelések teljesítésére általánosan, az egyedi megrendelésbe foglalt feltételek mellett irányadó. Jelen ÁSZF a megrendelés, mint egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és ezáltal a szerződő felekre nézve kötelező erővel bír csakúgy, mint az egyes egyedi szerződések rendelkezései.

1.2 Az egyedi megrendelés leadásával a megrendelő fél (vevő) kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és annak rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek elfogadja.

2. Fogalom meghatározások

2.1 VESTURSHIRTS Kft.: teljes cégnevén VESTURSHIRTS Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01- 09-326831; adószám: 26372783-2-41; székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 16. fszt 4.), mint eladó.

2.2 Webshop: a VESTURSHIRTS Kft. által a www.vyrtusshirts.com webcím alatt üzemeltetett olyan weblap, amelyen eladó saját készítésű ruházati termékeket értékesít vagy harmadik fél által gyártott ruházati termékeket forgalmaz.

2.3 Termék: az eladó által készített és/vagy harmadik fél által készített és eladó által forgalmazott ruházati termék. A termék lehet konfekció vagy egyedi, méret után készített ruha.

2.4 Futár: bármely személy vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely a megrendelt terméket a kirendelési célhelyre szállítja. A futár nem áll munkaviszonyban vagy bármely egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban eladóval, a kiszállítási szolgáltatás teljesítésére vállalkozási szerződés keretében kerül sor.

2.5 Távollévők között kötött szerződés: olyan szerződés, amelyet a valamely termék távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Jelen ÁSZF keretében tett egyedi megrendelés távollévők között kötött adásvételi szerződésnek minősül.

2.6 Szállítási cím: eladó kizárólag Magyarországon vagy az Európai Unió/Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában megjelölt rendeltetési címre teljesít megrendelést, ezen területen kívül eső rendeltetési címre történő szállításra irányuló megrendelést egyedileg értékeli és dönt annak teljesítéséről.

2.7 Megrendelés azonosító: az egyedi megrendelés beazonosítására szolgáló kódjel.

2.8 Vevő: bármely személy vagy szervezet, aki vagy amely ruházati termék megvásárlására irányuló megrendelést tesz a webshopban. Vevő csak tizennyolcadik életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott személy vagy a magyar jogszabály szerint szerveződő gazdasági társaság vagy egyéb, önálló jogalanyisággal rendelkező szervezet lehet. Eladó kizárólag magáncélú felhasználásra szolgál ki vevőket, viszonteladók vagy egyéb módon történő továbbértékesítés céljából történő megrendelés teljesítését jogosult egyoldalúan, további indokolás nélkül megtagadni. Eladó nem köteles ellenőrizni a vevő személyét és ezen feltételeknek való megfelelését, azt vevő a megrendelés leadásával nyilatkozza eladó felé.

3. A vásárlás menete

3.1 Regisztráció

A megrendelés előzetes regisztrációhoz nem kötött, ugyanakkor e-mail cím megadása kötelező, felek ezen megadott e-mailen tartják a továbbiakban a kapcsolatot az egyes megrendelésekre vonatkozóan. Mindazonáltal a regisztráció ingyenes és semminemű kötelezettséggel/elköteleződéssel nem jár, a Felhasználási feltételek megtartásának kivételével.

3.2 A megrendelés leadása

3.2.1 Vevő a webshopon keresztül adhat le rendelést, a kiválasztott termék, szín, méret és mennyiség megadásával. A megrendelés befogadásáról eladó visszaigazoló e-mailt küld a megrendelés azonosítóval. Amennyiben bármely oknál fogva a megrendelés részben vagy egészben nem teljesíthető, úgy arról eladó késlekedés nélkül értesíti vevőt e-mailben. Eladó törekszik arra, ugyanakkor nem vállal rá felelősséget, hogy a bármely okból nem teljesíthető megrendelés esetlegesen már megfizetett ellenértékét (a nem teljesíthető részben) az eredeti fizetési móddal egyező módon térítse meg.

3.2.2 A megrendelés véglegesítése előtt a vevő a webshopban kap részletes tájékoztatást a várható kiszállítási adatokról és feltételekről, illetve a kiszállítást végző személy vagy szervezet megnevezéséről és a szállításra vonatkozó feltételekről. Eladó elsősorban, de nem kizárólagosan a GLS futárszolgálattal (mint járulékos szolgáltatóval) kézbesíti a termékeit.

3.2.3 A megrendelés leadásával és eladó általi visszaigazolásával felek között egyedi szerződés jön létre, amely távollévők között létrejött szerződésnek minősül.

3.2.4 Eladó törekszik arra, hogy webshopban valós idejű készletinformációkat tüntessen fel, ugyanakkor nem tudja garantálni, hogy bármely termék feltétlen elérhető a webshopban feltüntetett színben, méretben vagy készletben. Eladó kifejezetten fenntartja továbbá a jogot, hogy bármely terméket bármikor kivonjon az értékesítésből.

3.2.5 Eladó törekszik arra, hogy a termékekre vonatkozó legfontosabb jellemzőket mindenkor és pontosan feltüntetesse honlapján és a webshopban, így különösen a termékek anyagösszetételét és a színét. Eladó felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a webshopban látott fényképekhez képest a termék szabása, illetve különösen a színe vizuálisan eltérő lehet, és nagy mértékben függ a webshop megtekintésére használt monitor/kijelző beállításaitól is. Konfekció termék esetében a feltüntetett termékméret megközelítő értékek, amely igazodik a termék típusának megfelelő és Európában széles körben alkalmazott méretezéshez.

3.3 A megrendelés teljesítése

3.3.1 Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést mielőbb teljesítse (lehetőség szerint 1-3 munkanapon belül átadja a futárnak), mindazonáltal a teljesítés idejét a termékkészletek és a szállítási feltételek alapjaiban befolyásolják.

3.3.2 Eladó a megrendelést a vevő által megadott, jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelő rendeltetési címre szállítja (szállíttatja harmadik fél közreműködő igénybevételével).

3.3.3 Eladó a megrendelés teljesítésének lényeges mozzanatairól, így különösen a futárnak történő átadásról e-mailben tájékoztatja vevőt.

3.4 A megrendeléstől való elállás és visszaküldés

3.4.1 Vevő jogosult a megrendelést lemondani (attól elállni) annak átvételétől számított harminc (30) napon belül. Megrendelés lemondására e-mail útján van lehetőség, vagy személyesen az eladó által fenntartott bármely showroomban, előzetes egyeztetés szerinti időpontban. Az elállás tényét az eladó e-mail útján igazolja a vevő részére. Elállási nyilatkozatot a vevő bármely erre irányuló és egyértelmű nyilatkozattal tehet, vagy használhatja az alábbi nyilatkozat-mintát is annak megfelelő kitöltésével:

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: VESTURSHIRS Kft.
Alulírott  kijelentem,  hogy  gyakorlom  elállási/felmondási  jogomat az  alábbi  termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Megrendelés időpontja/termék átvételének időpontja:
Vevő neve:
Vevő címe:
Vevő aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Keltezés:

3.4.2 Megrendelés lemondásával a már átvett terméket vevő köteles eladó részére visszajuttatni. Eladó kizárólag az eredeti címkéivel ellátott terméket fogadja vissza. Eladó jogosult megtagadni bármely termék visszavételét, amely szennyeződött, sérült vagy egyéb módon károsodott, amelyet kimostak vagy egyéb módon vegyszer érte, a mérete deformálódott, használták (az egyszeri méretpróbát leszámítva) vagy amelyről hiányzik bármely címke. Eladó kifejezetten felhívja a vevő figyelmét, hogy amennyiben a terméket egyedi díszdobozban értékesíti, úgy a termék visszaküldésére kizárólag az eredeti, sérülés nélküli dobozban lehetséges – a doboz hiánya vagy sérülése esetén eladó nem köteles a terméket visszavenni. Ha valamely terméktípus (így például fehérnemű) visszavételére nincs mód, az külön feltüntetésre kerül a megrendelés során, annak véglegesítés előtt. Mindezekre tekintettel a vevő köteles gondoskodni arról, hogy a visszaküldésre a termék és díszdoboza épségét megfelelően biztosító módon és csomagolásban kerüljön sor. A vevő az egyedi megrendelést kifejezetten ezen feltételek ismeretében és ezek elfogadásával teszi.

3.4.3 Egyedi, méret után készített vagy a vevő megrendelésére egyéb módon átalakított termék lemondására (elállás) és visszaküldésére nincsen mód.

3.4.4 A vevő köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket (így különösen a megfelelő csomagolás és a visszaküldés díját). Egy visszaküldési csomagban különböző megrendelésekből származó termékek is visszaküldhetők. Amennyiben a vevő utánvétes csomagban küldi vissza a terméket és így visszaküldés költségeit az eladó téríti meg, jogosult ennek összegét az elállás miatt visszafizetendő vételárból levonni (beszámítani) és ennek tényét számvitelileg megfelelő módon igazolni a vevő részére. A vevő köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő tizennégy (14) napon belül visszaküldeni az elállással érintett terméket/termékeket.

3.4.5 Eladó törekszik arra, hogy a már megfizetett, de később lemondott megrendelést az eredeti fizetési móddal egyező módon térítse meg, amelyhez kapcsolódó járulékos költségek megfizetése eladót terhelik. A vevő kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre eltérő fizetési módot is alkalmazhat felek azzal, hogy a vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A visszafizetésre az elállástól számított tizennégy (14) napon belül kerül sor, amennyiben az eladóhoz visszaérkező termék állapota megfelel a jelen ÁSZF-ben előírtaknak, így a termék visszaérkezéséig az eladó jogosult a visszafizetést visszatartani.

3.4.6 A részben lemondott megrendelések esetében ezen szabályok értelemszerűen a lemondással érintett termékekre irányadók megfelelően.

3.4.7 A vevő kifejezetten jogosult elállni a megrendeléstől, ha a terméket a megrendelés visszaigazolásától számított harminc (30) napon belül nem kapja kézhez, kivéve, ha ez a körülmény vevőnek felróható.

4. Vételár és fizetési feltételek

4.1 Az árak mindenkor a webshopban feltüntetett árak, és tartalmazzák az általános forgalmi adót (bruttó ár).

4.2 A kiszállítás Magyarország közigazgatási területére ingyenes (Eladó fizeti a díját), míg a külföldre történő kiszállítás költségei külön kerülnek feltüntetésre a megrendelés során.

4.3 Eladó jogosult időről-időre árkedvezményt vagy egyéb, a termék árát érintő promóciós kampányt alkalmazni. Eladó köteles ugyanakkor az árkedvezménnyel meghirdetett terméket a kedvezményes áron vagy egyéb kedvezményes feltétellel értékesíteni a kedvezmény időtartama alatt, amennyiben az egyedi megrendelés ennek feltételeinek megfelel.

4.4 Amennyiben valamely megrendelés a megrendelt termékek mennyiségére vagy a megrendelés összértékére tekintettel részesül vételár kedvezményben, azonban utóbb a megrendeléstől vevő részben eláll és az ily módon csökkentett tartalmú és/vagy összértékű megrendelés nem felel meg a kedvezmény alkalmazása feltételeinek, úgy vevő a kedvezményre való jogosultságát elveszíti és köteles megtéríteni a már igénybe vett kedvezményt. A megtérítés elsődleges módja a visszaküldött termék ellenértékével szembeni beszámítás.

4.5 Kedvezménykupon. Eladó valamely kedvezményre való jogosultságot kedvezménykupon formájában is jogosult nyújtani. Egy kupon egyszer használható fel, különböző kedvezményekkel a kupon nem összevonható

4.6 A vételár megfizetésére az eladó által kiállított és vevő részére a megadott e-mail címre megküldött elektronikus számla ellenében előzetesen bankkártyával (OTP Simple Pay rendszerben) vagy átutalással, illetve utánvétel esetén készpénzben vagy bankkártyával (hitelkártyával) van mód.

4.7 Online fizetés bankkártyával. Eladó a bankkártyás fizetéshez OTP Simple Pay rendszert használ. A fizetéshez használt bankkártya adatokat a megrendelés során kell megadni és az összeget eladó azonnal zárolja a bankszámlán. Eladó kifejezetten fenntartja magának annak jogát, hogy ellenőrizze a bankkártya és a megadott adatok érvényességét és a vásárlás(i érték) mögötti fedezet fennállását. Ezen ellenőrzések eredménye alapján eladó jogosult megtagadni a megrendelés teljesítését. Eladó ezen ellenőrzést harmadik banki szolgáltató fél igénybevételével is teljesítheti.

4.8 Utánvételes fizetés. A vételárat a vevő – választása szerint – a futárnak is átadhatja kiszállításkor, készpénzben vagy bankkártyával történő fizetéssel, ugyanakkor utánvétel esetén a bankkártyás fizetés igényét előre kell jelezni a fizetési mód megadásánál annak érdekében, hogy a szállító mobil POS terminált biztosítson a kiszállításkor.

4.9 Fizetés személyes átvétel esetében. Amennyiben a vevő az eladó showroomjában, előzetesen egyezetett időpontban személyesen vagy meghatalmazottja révén veszi át a terméket, úgy a vételár megfizetésére kizárólag előzetesen, átutalással vagy bankkártyás fizetéssel van mód. A showroomban nincs mód a vételár megfizetésére.

5. Felelősség, szavatosság és jótállás

5.1 A hibás vagy sérülten átadott termék vonatkozásában eladó teljes körű, a vonatkozó jogszabályok szerinti felelősséget, szavatosságot és jótállást vállal. Vevő köteles ugyanakkor szavatossági vagy jótállási igényeiről ugyanezen jogszabályok szerint, az ott megállapított formában és határidőben értesíteni eladót.

5.2 Eladó a kártérítési felelőssége körében kizárólag olyan kárért (így különösen veszteségekért) vállal felelősséget, amelyek az ilyen típusú szerződésekből és azokból ésszerűen következtethető, vagy amely kárt előidéző rendkívüli körülményre vevő előzetesen, kifejezetten és írásban felhívta eladó figyelmét és eladó erre tekintettel vállalta annak teljesítését. Eladó e körben kifejezetten kizárja felelősségét a közvetett károkért (így például biztatási kár), továbbá valamely termék kiszállításának elmaradása vagy jelen ÁSZF szerinti bármely egyéb kötelezettség nem vagy csak részbeni teljesítése körében, amennyiben ezen nemleges vagy csak részbeni teljesítés olyan esemény következménye, amely eladó ellenőrzési körén kívül esik, előre nem volt látható és nem is volt elvárható annak eladó általi elhárítása.

5.3 Eladó felelősségének mértékét az általa az adott egyedi megrendelésben értékesített termékek értékében korlátozza.

5.4 Eladó egyebekben nem zárja ki vagy korlátozza felelősségét a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes módon vagy mértékben.

6. Jogfenntartás

6.1 Vevő tudomásul veszi, hogy a „VYRTUS THE SHIRT” márkanév, illetve bármely, a márkanévhez vagy a VESTURSHIRTS Kft.-hez tartozó egyéb brand, továbbá azok képi és szöveges megjelenítése (védjegy) a VESTURSHIRTS Kft. kizárólagos szellemi és szerzői jogi tulajdonát képező, bejegyzett védjegye. A védjegy bármely módon történő felhasználásához (értelemszerűen a termékek rendeltetésszerű használata kivételével) eladó cégjegyzésre jogosult képviselőjének előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges, az abban foglalt tartalommal és terjedelemben. Kifejezett felhatalmazás hiányában tilos a védjegy másolása, rögzítése vagy bármely formában történő jogosulatlan felhasználása, és a felhasználó jogi felelősségét vonja maga után.

6.2 Eladó kifejezetten fenntartja tulajdonjogát bármely termék vonatkozásában mindaddig, amíg a terméket vevő birtokba veszi és teljes vételárát, valamint a járulékos költségeket (így különösen a kiszállítási díjat) maradéktalanul megfizeti.

7. Egyéb rendelkezések

7.1 Titoktartás és felek jó hírnevének tiszteletben tartása

7.1.1 Felek kötelesek a megrendelés, mint egyedi szerződés és jelen ÁSZF feltételeit és rendelkezéseit, továbbá a közöttük létrejövő jogviszonyra és annak teljesítésére vonatkozó valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Felek bizalmas információk közé sorolják kifejezetten a megrendelő azonosítókat, a felhasználói adatokat, a tranzakciós összegeket, amelyeket a közlő fél védettnek vagy bizalmasnak minősít, vagy amelyekről a másik fél indokoltan azt gondolhatja, hogy bizalmasan kezelendőek.

7.1.2 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az egyébként is nyilvános információkra. A titoktartás feleket a megrendelések teljesítését (így az egyedi szerződés megszűnését) követően is kötelezi korlátlan ideig.

7.1.3 Felek egymás iránti kölcsönös tisztelettel járnak el és az együttműködésük időtartama alatt tartózkodnak minden olyan magatartástól vagy kijelentéstől, amely a másik fél jó hírnevét sérti vagy sértheti, különösen, ha a magatartás a labdarúgó sport érdekeit hátrányosan érintené.

7.2 Adatkezelés

7.2.1 A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel eladó elsősorban az együttműködés érdekében szükséges adatokat rögzíti és kezeli vevő vonatkozásában, amely adatokból jogosult a futár részére megadni mindazon adatokat, amelyek a szállítási szolgáltatási megbízás létrejöveteléhez és teljesítéséhez, továbbá az esetleges panaszkezeléshez szükségesek. Egyebekben eladó biztosítja, hogy vevő adatai illetéktelen harmadik személy részére nem hozzáférhetőek.

7.2.2 Az adatkezelés célja továbbá az eladó által nyújtott szolgáltatások szerződésszerű nyújtása, a szolgáltatás teljesítésétnek és a vevő-elégedettség ellenőrzése. A hírlevélre vonatkozó részletes szabályok a Felhasználási feltételekben találhatók.

Vevő személyes adatainak kezelése önkéntes hozzájáruláson, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezésein alapul. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így Infotv. 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

7.3 A jogviszony átruházása

7.3.1 Eladó a vevő hozzájárulása nélkül jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:2. §-ban meghatározott személyekre engedményezni az egyedi megrendelésből eredő jogait.

7.3.2 Vevő az eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult az egyedi szerződést harmadik félre átruházni.

7.4 Alkalmazandó jog, jogviták kezelése

7.4.1 Az egyedi szerződés és jelen ÁSZF vonatkozásában a magyar jogszabályokat, így az egyedi szerződés és jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdés tekintetében elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.4.2 Felek a jogviszony teljesítésében megnyilvánuló kölcsönös érdekükre tekintettel az egyedi szerződés és/vagy az ÁSZF létrejötte és rendelkezéseinek értelmezése, valamint a szerződéseken alapuló jogviszonyból és annak teljesítéséből eredő jogviták megelőzése érdekében kölcsönösen tájékoztatják egymást a szolgáltatások teljesítése során a másik fél oldaláról tapasztalt esetleges hibák vagy hiányosságok felől, lehetőséget biztosítva a másik félnek ennek észrevételezésére vagy kiküszöbölésére (panaszkezelés). Panaszt tenni eladónak a honlapján feltüntetett elérhetőségein (székhelyén, telefonszámán vagy e-mail címén) lehetséges. A másik fél olyan súlyosan szerződésszegő magatartása esetén, amely alapján a sérelmet szenvedő fél azonnali hatályú felmondásra jogosult, nem elvárt panaszkezelése alkalmazása.

7.4.3 Felek az egyedi szerződés és/vagy az ÁSZF létrejötte és rendelkezéseinek értelmezése, továbbá a jogviszonyból vagy annak teljesítéséből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetéssel kötelesek rendezni az előző pontban foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy feleknek lehetőségében áll az eladó székhelye vagy a vevő lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez (elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek) vagy az Európai Bizottság által biztosított Online Vitarendezési Platformhoz (elérhetősége: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU) fordulni..

7.5 Jelen ÁSZF hatálya és módosítása

7.5.1 Jelen ÁSZF valamennyi rendelkezése irányadó felek teljes szerződéses jogviszonyára, kivéve, ha felek ettől eltérően állapodnak meg, illetve ha az egyedi szerződés az ÁSZF-hez képest kifejezetten ellentétes rendelkezést tartalmaz.

7.5.2 Jelen ÁSZF-et a VESTURSHIRTS Kft. jogosult egyoldalúan módosítani, köteles azonban biztosítani, hogy a webshopban mindig a hatályos és érvényes ÁSZF érhető el. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés útján létrejövő egyedi szerződésre kötelező érvénnyel alkalmazandók jelen ÁSZF rendelkezései, a jelen dokumentumban esetlegesen alkalmazott hiperhivatkozásokra vagy mellékletekre kiterjedően.

7.6 Részleges érvénytelenség

Amennyiben az egyedi szerződés vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan vagy azzá válik, illetve ha bármely rendelkezés teljesítése lehetetlenné válik (együttesen: érvénytelen rendelkezés), úgy az nem eredményezi az adott szerződés teljes érvénytelenségét vagy hatálytalanságát. Felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést az arról való tudomásszerzésüket követő tíz (10) napon belül orvosolni és olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a legközelebb áll az eredeti szerződéses akaratukhoz és a szerződést ennek megfelelően, írásban módosítani.

7.7 Joglemondás kizárása

Az egyedi szerződés vagy jelen ÁSZF vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint a feleket megillető valamely jog vagy jogorvoslat nem vagy késedelmes gyakorlása nem értelmezhető ezen jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, illetve valamely jog vagy jogorvoslat részleges vagy egyszeri gyakorlása nem meríti ki ezen jog vagy jogorvoslat további gyakorlásának lehetőségét. Minderre tekintettel joglemondó nyilatkozat kizárólag kifejezetten erre irányuló, a másik félnek címzett nyilatkozatban lehetséges.

7.8 Kapcsolattartás (ügyfélszolgálat)

Eladó elérhetőségei:
cím: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 16.
telefon: ***
e-mail: vesturshirts@gmail.com

Eladó ezen megjelölt elérhetőségeken tart fenn ügyfélszolgálatot, továbbá ezen elérhetőségeken lehet panasz- vagy egyéb bejelentéssel élni.

Jelen ÁSZF elfogadásával vevő kijelenti, egyúttal kifejezetten tudomásul veszi, hogy elolvasta és megértette az egyedi szerződés és jelen ÁSZF rendelkezéseit és azok következményeit, valamint lépéseket tett azok körültekintő átgondolására, továbbá az azokban foglalt rendelkezéseket önmagára nézve kötelező erejűnek elfogadja.

SOCIAL MEDIA

Kövess minket és értesülj az újdonságokról, trendekről

INSPIRÁLÓDJ VELÜNK!

IRATKOZZ FEL A HÍRLEVELÜNKRE!

Ingek és hírek rád szabva
E-mail
Kérjük válaszd ki a méretet!
Rendben
Üres kosár
Rendben
base.out_of_stock_subscribe
base.success_out_of_stock_subscribe
Rendben