Adatkezelési szabályzat

Jogi és adatkezelési nyilatkozat

A www. vyrtusshirts.com weboldal elsődlegesen a „VYRTUS The Shirt” brand termékeinek és a VESTURSHIRTS Kft. tevékenységének megismerését és népszerűsítését szolgálja, valamint a weboldalon üzemeltetett webshopban lehetőség van a „VYRTUS The Shirt” termékek megvásárlására is. A szolgáltató e körben fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal egyes részei vagy funkciói kizárólag előzetes regisztrációt követően, a regisztrált felhasználók számára legyen elérhető.

A weboldalon található valamennyi tartalom megállapítása, közzététele, módosítása vagy törlése a VESTURSHIRTS Kft.: teljes cégnevén VESTURSHIRTS Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-326831; adószám: 26372783-2-41; székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 16. fszt 4.) kizárólagos joga; ennek megfelelően a VESTURSHIRTS Kft. kizárólagosan fenntartja magának a jogot a weboldal és az azon található tartalmak megállapítására és bármikori egyoldalú módosítására.

A weboldalon található minden anyag és tartalom (így különösen valamennyi írásos anyag, fénykép, grafikai és/vagy audiovizuális megjelenítés) a VESTURSHIRTS Kft.-t kizárólagosan megillető szerzői jogvédelem alatt áll, kivéve, ha a weboldalon ettől eltérő rendelkezése olvasható bármely közzétett tartalom vonatkozásában. Minderre tekintettel valamennyi, a weboldalon közzétett tartalom másolásához, sokszorosításához, reprodukálásához vagy bármely úton történő felhasználásához a VESTURSHIRTS Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Bármely harmadik weboldalon a www.vyrtusshirts.com weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató link, vagyis hiperhivatkozás (link) elhelyezésére kizárólag az alább megjelölt e-mail címre küldött kérelem elfogadása esetén lehetséges, azonban a VESTURSHIRTS Kft. kifejezetten és teljes körűen kizárja felelősségét ezen további weboldalak és tartalmuk vonatkozásában, azok semmilyen formában nem hozhatók összefüggésbe ezen weboldallal. A weboldalon található bármely tartalom idézés céljából történő átvételére kizárólag a forrás pontos megjelölésével, internetes felhasználás esetén aktív hivatkozással használható/valósítható meg.

A VESTURSHIRTS Kft. kizárja felelősségét továbbá a weboldalon található anyagok és/vagy tartalmak bármely harmadik személy általi jogosulatlan felhasználása és a jogosulatlan felhasználással bármely harmadik fél részére okozott károk vonatkozásában.

A honlapon található bármely anyag és/vagy tartalom felhasználása vonatkozásában a/az info@vyrtusshirts.com e-mail címen érdeklődhet.

A „VYRTUS The Shirt” védjegy

A „VYRTUS” vagy „VYRTUS The Shirt” név és logó a VESTURSHIRTS Kft. kizárólagos szellemi tulajdonát képező, bejegyzett védjegye. A védjegy felhasználásához a VESTURSHIRTS Kft. cégjegyzésre jogosult képviselőjének előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges, az abban foglalt tartalommal és terjedelemben. Kifejezett felhatalmazás hiányában tilos a védjegy másolása, rögzítése vagy bármely formában történő jogosulatlan felhasználása, és a felhasználó jogi felelősségét vonja maga után.

Adatkezelési nyilatkozat

1. Bevezetés

1.1 A VESTURSHIRTS Kft. kiemelt figyelmet fordít a weboldalát meglátogató személyek személyes adatainak védelmére és biztonságos kezelésére.

1.2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (GDPR) rendelkezései értelmében személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

2. Általános tudnivalók

2.1 Fogalom-meghatározások

2.1.1 Személyes adat: egy természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme továbbá minden – akár közvetett módon – a személlyel kapcsolatba hozható információ (részletesen meghatározva InfoTv. 3. § 2. pontja GDPR 4. cikk 1. pont alatt).

2.1.2 Adatkezelés: a személyes adatok bármilyen célú felhasználása (pl.: vásárlás lebonyolítása, hírlevél-küldés) valamint az adatokon elvégzett bármely művelet (részletesen meghatározva InfoTv. 3. § 10. pontja GDPR 4. cikk 1. pont alatt). Adatkezelő: aki az ilyen az adatkezelési műveleteket meghatározza, azaz a VUSRTUSHIRTS Kft.

2.1.3 Adatfeldolgozó: aki az Adatkezelő megbízása alapján elvégzi az adatfeldolgozási műveleteket, az Adatkezelő nevében személyes adatot kezel.

2.1.4 Webshop: a VESTURSHIRTS Kft. weboldalán (www.vyrtusshirts.com) üzemeltetett internetes áruház.

2.1.5 Adatkezelés célja: a webshopban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, amely szolgáltatások igénybevételéhez szükséges vagy szükséges lehet megadni bizonyos személyes adatokat.

2.2 A www.vyrtusshirts.com weboldalon található tartalmak (adatok) megtekintéséhez személyes adatok megadására általában nincs szükség, egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban erre szükség lehet. Amennyiben a felhasználó a weboldalon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg magáról, úgy azzal kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azokat a VESTURSHIRTS Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtse, nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

2.3 A www.vyrtusshirts.com domain alatti weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása, azaz adatainak önkéntes közlése. Az adatgyűjtés célja a weboldal felhasználóira, a felhasználói szokásokra, trendekre vonatkozó változások nyomon követése. A VESTURSHIRTS Kft. a felhasználók adatait elsődlegesen az ügyfeleivel való kapcsolattartás céljából tartja nyilván, míg statisztikai célokra legfeljebb anonimizált formában használja fel.

2.4 A weboldal böngészése a weboldal látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a jelen nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül.

3. A különféle felhasználói aktivitással kapcsolatos tudnivalók

3.1 Személyes adatok megadása nélküli művelet különösen a weboldalon való böngészés. A VESTURSHIRTS Kft. a honlapon való böngészés során kizárólag a szokásos szerveradatokat rögzíti, így különösen: IP címet, domain nevet, böngésző szoftver típusát, operációs rendszer típusát, letöltött fájlok adatait, a látogatott oldalak adatait és ezen látogatások időpontját. A böngészés során – amennyiben más, személyes adatok megadásával járó műveletet a felhasználó a VESTURSHIRTS Kft. oldalain nem kezdeményez – rögzített adatok személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.

3.2 Személyes adatok megadásával végzett műveletek különösen: feliratkozás hírlevélre, bizonyos a VESTURSHIRTS Kft. által üzemeltetett aloldalakra történő bejelentkezés, információkérés, feliratkozás levelezési listára vagy felhasználói csoportba, illetve fórumba. A személyes adatok megadásával végzett műveletek esetén a felhasználó neve, levelezési, illetve elektronikus levelezési (e-mail) címe a felhasználó kifejezett hozzájárulásával kerül a VESTURSHIRTS Kft. kezelésébe. Az adatkezelésre a VESTURSHIRTS Kft. adatfeldolgozót vehet igénybe, amelyhez a felhasználó a jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

3.3 Személyes adatok megadásával végzett műveletek esetén (pl. regisztrációt követő bejelentkezés valamely a VESTURSHIRTS Kft. által üzemeltetett weboldalra) a VESTURSHIRTS Kft. bizonyos oldalakon lehetővé teheti a felhasználói azonosító adatoknak a felhasználó hozzájárulása alapján történő megjegyzését (úgynevezett cookie beállításával), és ezáltal az automatikus bejelentkezést.

3.4 Felhasználói csoportban, illetve fórumban való részvétel esetén a felhasználó által megadott személyes adatok a felhasználói csoport, illetve a fórumba feliratkozott felhasználók számára látható.

4. A felhasználók jogai

4.1 A VESTURSHIRTS Kft. a felhasználó kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, a felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, továbbá bármikor jogosult az adatai nyilvántartására és kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni. A www.vyrtusshirts.com domain oldalakon a VESTURSHIRTS Kft. lehetőséget biztosít a felhasználóknak olyan böngészés biztosítására, amelynek során személyes információk – a felhasználó választása szerint – nem kerülnek rögzítésre. Ebben az esetben előfordulhat azonban, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vagy csak korlátozottan tud igénybe venni. A VESTURSHIRTS Kft. által kezelt adatokkal kapcsolatos észrevételeivel, illetve kéréseivel a felhasználó az info@vyrtusshirts.com e-mail címen közvetlenül fordulhat a VESTURSHIRTS Kft. képviselőihez.

4.2 Fentieken túl a VESTURSHIRTS Kft. biztosítja a felhasználókat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok szerint megillető valamennyi jog érvényesülését, és ennek érdekében minden tőle elvárhatót megtesz.

5. Adatbiztonsági rendelkezések

5.1 A VESTURSHIRTS Kft. biztosítja az általa nyilvántartott és kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy azok arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek, kivéve a jogszabályok alapján előírt kötelező eseteket, vagy a felhasználó hozzájárulásával történő hozzáférhetővé tételt.

5.2 A VESTURSHIRTS Kft. az általa fenntartott és folyamatosan fejlesztett biztonsági adatvédelmi rendszerbe, illetve a kezelt adatbázisba történő jogosulatlan belépés esetére – amennyiben az a fentiek ellenére megtörténik – kizárja az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokban bekövetkezett bármely változással, illetve jogosulatlan felhasználással kapcsolatos felelősségét.

6. Egyéb rendelkezések

6.1 A VESTURSHIRTS Kft. különféle weboldalai (pl. üzemben tartótól vagy szolgáltatótól függően) más, illetve a jelen nyilatkozatban foglaltakhoz képest további feltételeket is előírhatnak a személyes adatkezeléssel kapcsolatban.

6.2 A VESTURSHIRTS Kft. weboldalain előfordulhatnak linkek más, nem a VESTURSHIRTS Kft. által üzemeltetett weboldalra. A VESTURSHIRTS Kft. nem vállal felelősséget a más, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

6.3 A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakra a magyar jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

6.4 A VESTURSHIRTS Kft. gondoskodik a jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatos, a hatályos jogszabályoknak megfelelő frissítéséről.

Amennyiben jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, szíveskedjék velünk közvetlenül felvenni a kapcsolatot a info@vyrtusshirts.com e-mail címen!

SOCIAL MEDIA

Kövess minket és értesülj az újdonságokról, trendekről

INSPIRÁLÓDJ VELÜNK!

IRATKOZZ FEL A HÍRLEVELÜNKRE!

Ingek és hírek rád szabva
E-mail
Kérjük válaszd ki a méretet!
Rendben
Üres kosár
Rendben
base.out_of_stock_subscribe
base.success_out_of_stock_subscribe
Rendben